And if I fall?                   -I’ll catch you.

And if I break?

                        -I’ll fix you.

And if I cry?

                    -I’ll hold you.

And if I fail?

                    -I’ll teach you.

What if I ran?

                       -I’ll chase you.

What if I hide?

                       -I’ll find you.

What if I lie?

                     -I’ll trust you.

What if I sin?

                     -I’ll love you.